Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi – Poliitika) annab teavet selle kohta, kuidas UAB NP grupė (edaspidi Ettevõte või Meie) haldab ja kaitseb oma klientide, veebisaidi külastajate (edaspidi – Teie, Kasutajad) isikuandmeid ja privaatsust. Teie isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Ettevõte, kui Poliitikas pole teisiti sätestatud.

Käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatakse ka meie veebisaidi www.Kliima1.ee (edaspidi – Veebileht) ja meie sotsiaalmeedia kontode kasutamise privaatsustingimused.

1. Otseturundus

Ettevõte töötleb Teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil, kui saadakse Teie nõusolek selliseks andmetöötluseks. Otseturunduse eesmärgil töötleme järgmisi isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, tarneaadress, andmed juriidiliste isikute kohta.

2. E-pood

Ettevõte töötleb Teie isikuandmeid e-poe haldamise eesmärgil, kui saadakse Teie selgesõnaline nõusolek selliseks töötlemiseks (kasutajakonto loomisel), Teiega lepingu sõlmimise ja täitmise alusel (e-poe tellimuste vastuvõtmisel ja täitmisel), juriidilise kohustuse täitmise alusel või allpool sätestatud õigustatud huvide teostamiseks.

Isikuandmete töötlemise peamine eesmärk on võimaldada Kasutajal e-poodi tõhusalt, optimaalselt ja personaalselt kasutada. Isikuandmeid kasutatakse, et:

 • e-pood toimiks vastavalt Teie vajadustele kohandatult, mugavalt ja tõhusalt;
 • tagada veebipoe ja veebilehe tõrgeteta haldamine (näiteks saates Teile meeldetuletusi Teie sisselogimisandmete kohta, teavitades Teid veebisaidi ajutisest seisakutest, muudest häiretest jne);
 • e-kaubanduse läbiviimiseks: ostu-müügilepingu sõlmimine, tellimuste koostamine, kaupade saatmine ja kättetoimetamine, raamatupidamine, arvete esitamine;
 • tagada tellitud teenuste nõuetekohane osutamine;
 • anda Teie päringutele ja taotlustele õigeaegsed ja asjakohased vastused;
 • pakkuda Teile asjakohast teavet ja huvitavaid soovitusi;
 • saaksime Teie poolt esitatud teabe osas Teiega ühendust võtta;
 • saaksime teha statistilisi ja muid analüüse, mis aitavad veebilehe ja e-poe sisu ja teenuseid pidevalt parandada;
 • muudel eesmärkidel, mis ilmnevad Teile isikuandmete esitamise käigus.

E-poe haldamiseks töötleme Teie järgmisi isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, kauba saaja nimi, e-posti aadress ja telefoninumber, aadress, kuhu kaup toimetatakse või muu Teie valitud tarne- või kättesaamisviis, Teie valitud makseviis ja sellega seotud makseandmed, ostude ja tellimuste ajalugu, IP-aadress, võrgu- ja asukohaandmed, kui Te neid esitate, päringute ja kaebuste ajalugu, muud avalikult kättesaadavad andmed, mida olete veebipoe külastamise ajal jaganud.

Loetelu töödeldavatest andmetest ei ole ammendav, kuna ettevõttel võib olla vaja koguda lisateavet erijuhtudel ja käesolevas Poliitikas sätestatud eesmärkide saavutamiseks. Osa eespool nimetatud isikuandmetest kogutakse otse Kasutajatelt, näiteks andmed, mida kogutakse Kasutaja loomisel. Muid isikuandmeid kogutakse kaudselt, näiteks kasutaja võrgu- ja asukohaandmeid. Isikuandmeid võidakse koguda ka siis, kui teised veebisaidid või portaalid edastavad meile andmeid Teie nõusolekul (sh kui loote oma konto sotsiaalvõrgustike kaudu).

Me ei säilita Teie isikuandmeid kauem, kui see on vajalik käesolevas Poliitikas sätestatud eesmärkidel. Isikuandmeid säilitatakse:

 • kuni Kasutaja taotleb oma konto eemaldamist (kustutamist) või
 • 10 aastat pärast viimast aktiivset tegevust Kasutaja kontol või
 • kuni andmed ei ole enam vajalikud või asjakohased käesolevas Poliitikas sätestatud eesmärkidel.

3. Andmete töötlemine Teie taotluste ja päringute alusel

Samuti töötleme Teie andmeid juhtudel, kui võtate meiega ühendust e-posti, posti, telefoni teel, esitate päringu, küsimusi ja edastate mis tahes muud teavet meie veebisaidil või sotsiaalvõrgustikes. Sellisel juhul võidakse töödelda Teie esitatud isikuandmeid: nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, elukoha aadress, ostuajalugu jne.

Esitate meile oma andmed nõusoleku alusel, mis väljendub Teie aktiivses tegevuses, st võtate meiega ühendust läbi päringuvormi, e-kirja, telefoni, tellimisvormi või muul viisil.

Sellistel juhtudel töötleb ettevõte Teie andmeid päringute ja kaebuste haldamiseks, et tagada oma teenuste kvaliteet ning kaitsta samas oma õigusi ja õigustatud huve.

Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on meie juriidilise kohustuse täitmine Teie päringute töötlemiseks ja nendele vastamiseks, ettevõtte õigustatud huvi hinnata klientide tagasisidet, parandada pakutavate teenuste kvaliteeti ja Teie nõusolek, mida väljendate oma aktiivse tegevusega kaebuse esitamisel.

Ettevõte säilitab Teie poolt esitatud isikuandmeid, mida töödeldakse taotluste ja/või kaebuste haldamiseks, ettevõtte poolt pakutavate teenuste kvaliteedi tagamiseks seni, kuni see on vajalik Teie taotluse ja/või kaebuse läbivaatamiseks ja sellele vastamiseks, samuti vastavalt seaduses sätestatud dokumentide säilitamise nõuetele, õiguslike nõuete esitamise või kaitsmise aegumistähtaegadele ning juhul, kui sellised nõuded on esitatud, selleks vajalikuks ajaks.

4. Ettevõtte töövõtjate isikuandmete töötlemine

Ettevõte töötleb erinevate andmesubjektide kategooriate (nt e-poe ostjad (juriidilised isikud), äripartnerid, tarnijad, muud tehingupooled, samuti nende töötajad, esindajad ja agendid ning muud e-poodi külastavad isikud) isikuandmeid. Neid andmeid (eesnimi, perekonnanimi, töökoht, ametinimetus, kontaktandmed) kogutakse ja töödeldakse järgmistel eesmärkidel ja neile vastavatel alustel:

 • Kui eespool nimetatud isikud loovad, säilitavad ja arendavad Ettevõttega ärilisi, ametialaseid või muid õiguslikke suhteid;
 • Tehingute, lepingute ja kokkulepete sõlmimine, täitmine ja haldamine;
 • Ettevõtte õigustatud huvide arendamine ja kaitsmine;
 • Ettevõtte kaitsmine tema vastu esitatud hagide, nõuete ja nõudmiste eest;
 • Ettevõtte kohustused vastavalt kohaldatavale õigusele.

Ettevõte säilitab nende isikute isikuandmeid seni, kuni leping või ärisuhe on kehtiv, või kui see on vajalik nende töötlemise eesmärkide saavutamiseks, ning kooskõlas selliste andmete säilitamise nõuetega, mis on sätestatud seaduses õiguslike nõuete esitamise või kaitsmise aegumistähtaegadega, ja juhul, kui sellised nõuded on kehtivad – on ka andmete säilitamine vajalik.

5. Andmete töötlemine veebilehel

Kui külastate meie veebilehte, võib ettevõte töödelda Kasutaja IP-aadressi, võrgu- ja asukohaandmeid, kui Kasutaja on need esitanud. Andmeid kogutakse küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate abil Kasutajate nõusoleku alusel.

6. Vastutavad andmetöötlejad. Andmete saajad

Teatame Teid, et Ettevõte kasutab Teie isikuandmete töötlemiseks teatud kolmandaid isikuid – teenusepakkujaid (andmetöötlejaid). Sellisteks andmetöötlejateks on näiteks: andmekeskuse teenuseid pakkuv ettevõte, veebi sirvimise või veebiaktiivsuse analüüsi ja teenuseid pakkuvad ettevõtted, reklaami- ja turundusteenuseid pakkuvad ettevõtted, uudiskirjateenuste pakkujad, tarkvara loovad, hooldavad ja arendavad ettevõtted, infotehnoloogia infrastruktuuri teenuseid pakkuvad ettevõtted, kõne- ja sideteenuseid pakkuvad ettevõtted, rendifirmad, kullerid ja muud teenusepakkujad, kellele avaldatakse Teie isikuandmeid ainult nende teenuste osutamiseks vajalikus ulatuses. Sellisel juhul tagab Ettevõte, et andmete saajad täidavad konfidentsiaalsuse ja piisava andmekaitse kohustusi.

Piisavalt õigustatud alustel (näiteks kui see on vajalik Teiega lepingu sõlmimiseks või täitmiseks ja kui Teid on edastamisest teavitatud) võidakse andmeid edastada meie äripartneritele, töövõtjatele, tarnijatele ja teistele vastutavatele andmetöötlejatele.

Seaduses sätestatud alustel ja juhtudel oleme kohustatud edastama Teie isikuandmeid finantsasutustele, riiklikele järelevalveasutustele või kohtueelset uurimist teostavatele asutustele.

Andmed, mida Teilt kogume, asuvad ELis. Neid võivad töödelda meie või meie ELis asuvate tarnijate töötajad. Teatud tehnilised andmed Teie veebilehe külastamise kohta (IP-aadress, küpsiste abil kogutud andmed, Teie kasutatava brauseri tehnilised andmed, muu teave Teie brauseri tegevuse ja veebilehe sirvimise kohta) võidakse edastada või teha kättesaadavaks statistilistel, analüütilistel ja sellega seotud eesmärkidel üksustele nii Euroopa Majanduspiirkonnas kui ka väljaspool seda (nt Google Analyticsi teenuse kasutamise puhul on selline üksus Ameerika Ühendriikides tegutsev ettevõte). Tuletame Teile meelde, et EMP-välistes riikides võivad isikuandmed olla vähem kaitstud kui EMP riikides, kuid hindame hoolikalt tingimusi, mille alusel neid andmeid pärast eespool nimetatud üksustele edastamist hiljem töödeldakse ja säilitatakse. Ettevõte rakendab mõistlikke meetmeid tagamaks, et kolmandad isikud töötlevad isikuandmeid kooskõlas GDPRi ja muude kohustuslike õiguslike nõuetega (sh täiendades vajadusel andmetöötlus- või andmete edastamise lepinguid Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud andmekaitsealaste tüüplepingu tingimustega).

E-pood töötleb makseid läbi makecommerce.lt platvormi, mida haldab Maksekeskus AS (Niine 11, Tallinn 10414, Eesti, reg. nr: 12268475) ja seetõttu edastatakse Maksekeskus AS-ile Teie isikuandmed, mis on vajalikud makse teotamiseks ja kinnitamiseks.

7. Andmete säilitamise periood

Teie isikuandmeid ei säilitata kauem, kui see on vajalik vastavalt kohaldatavale õigusele või kui nende kogumise eesmärgid on lõppenud. Teie isikuandmeid võidakse säilitada kauem, kui:

 • see on vajalik selleks, et saaksime end kaitsta nõuete, nõudmiste või hagide eest ja oma õiguste kaitseks;
 • on põhjendatud alus kahtlustada ebaseadusliku tegevuse toimepanemist;
 • Teie andmed on vajalikud vaidluse või kaebuse nõuetekohaseks lahendamiseks;
 • on tarvis varukoopiaid ning täita muid infosüsteemide käitamise ja hooldusega seotud eesmärke või muid sarnaseid eesmärke;
 • see on kooskõlas muude seadustes sätestatud alustega.

8. Teie õigused

Teil on seoses oma isikuandmetega järgmised õigused:

 • Juurdepääs Teie isikuandmetele ja nende töötlemise alustele;
 • Nõuda ebaõigete, ebatäpsete või ebatäielike andmete parandamist, Teie isikuandmete kustutamist või Teie isikuandmete töötlemise piiramist, kui isikuandmeid töödeldakse vastuolus õigusaktides sätestatud nõuetega või kui selleks on muu õiguslik alus;
 • Nõuda oma isikuandmete edastamist teisele vastutavale töötlejale või esitada need otse Teile sobival kujul (kehtib Teie poolt esitatud isikuandmete kohta, mida töödeldakse automatiseeritult lepingu või nõusoleku alusel);
 • Õigus esitada vastuväiteid Teie isikuandmete töötlemisele, kui töötlemine põhineb õigustatud huvil, välja arvatud juhul, kui selline töötlemine on õigustatud või kui see on vajalik õiguslike nõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks;
 • Õigus igal ajal andmete töötlemise nõusolek tagasi võtta, tingimusel, et töötlemine põhineb nõusolekul ja see ei mõjuta nõusolekul põhineva töötlemise seaduslikkust enne nõusoleku tagasivõtmist (isiku nõusoleku tagasivõtmise tõttu ei ole kohustust isikuandmeid kustutada ja me ei tohi andmeid sel eesmärgil töödelda, nt uudiskirja saatmise lõpetamiseks).

9. Andmekaitse

Ettevõte kaitseb Kasutajate isikuandmeid kadumise, väärkasutuse, loata ligipääsu, avalikustamise või muutmise eest, rakendades asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid.

Ettevõte soovitab Kasutajatel täiendavalt järgida isikuandmete kaitse minimaalseid kaitsemeetmeid:

 • mitte avaldada Veebipoe sisselogimisandmeid kolmandatele isikutele;
 • valige parool, mis koosneb vähemalt 8 tähemärgist;
 • vältige sama parooli kasutamist erinevatel veebisaitidel;
 • uuendage oma tarkvara ja veenduge, et Teil on viirusetõrje.

10. Kontaktid

Kui Teil on käesoleva Poliitika kohta küsimusi, võtke meiega ühendust kasutades Ettevõtte veebisaidil esitatud kontaktandmeid.